Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky užívání a poskytování služeb

společnosti Betstation s.r.o., se sídlem Plzeňská 1270/97, Košíře, 150 00 Praha 5, IČO: 02733595, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 222922(dále jen „Poskytovatel“).

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.1 Tyto všeobecné podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro poskytování služeb prostřednictvím webové stránky www.betstation.cz (dále jen „Portál“), provozovanéPoskytovatelem.

I.2 Tyto Podmínky vymezují základní práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele (jak je tento pojem definován níže). Uživatel svojí registrací na Portálu potvrzením ve webovém rozhraní Portálu stvrzuje, že akceptuje tyto Podmínky a že se s nimi seznámil.

II. ZÁKLADNÍ DEFINICE

II.1 Spotřebitelskou smlouvou je taková smlouva, jejímiž smluvními stranami jsou na jedné straně jako Uživatel spotřebitel a na druhé straně Poskytovatel.

II.2 Poskytovatelem je společnost Betstation s.r.o., se sídlem Plzeňská 1270/97, Košíře, 150 00 Praha 5, IČO: 02733595, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 222922.

II.3 Uživatelem je fyzická osoba, která (i) se zaregistrovala na Portálu Provozovatele za účelem využívání služeb poskytovaných prostřednictvím Portálu třetími osobami odlišnými od Provozovatele a (ii) má na Portálu zřízený vlastní účet. Pro využívání služeb Poskytovatele musí být Uživatel starší osmnácti let.

II.4 Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

II.5 Službou poskytovanou prostřednictvím Portálu je poskytování informací Uživatelům na základě jejich požadavku, resp. poptávky, spočívajících v doporučeních na zejména, nikoli však výlučně, výsledky sportovních zápasů a událostí, přičemž tato doporučení nejsou závazná. Rozsah a cena konkrétní Služby je specifikována v konkrétní nabídce umístěné na Portálu.

II.6 Uživatelským rozhraním je aplikace na Portálu, jejímž prostřednictvím si Uživatel objednává Službu.

II.7 Uživatelským účtem je účet Uživatele, vytvořený prostřednictvím Uživatelského rozhraní, zabezpečený Přihlašovacími údaji.

II.8 Přihlašovacími údaji jsou uživatelské jméno a heslo, jejichž prostřednictvím se Uživatel přihlašuje do Uživatelského rozhraní.

III. UŽIVATELSKÝ ÚČET

III.1 Zájemce o poskytování Služeb prostřednictvím Portálu získá přístup k jejich objednání registrací v Uživatelském rozhraní umístěném na Portálu. Uživatel si může Službu objednat také prostřednictvím e-mailové objednávky, zaslané Poskytovateli na jeho kontaktní e-mailovou adresu. Takto zaslaná objednávka je pro Poskytovatele závazná až v okamžiku jejího potvrzení Poskytovatelem Uživateli, resp. zájemci zaslaným e-mailem.

III.2 Uživatel se zavazuje uvádět při registraci na Portálu, změnách registračních údajů a objednávkách Služeb úplné a správné údaje. Uživatel je povinen údaje uvedené v Uživatelském účtu při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Poskytovatel není povinen správnost a úplnost údajů ověřovat. Vznikne-li však na straně Poskytovatele pochybnost o pravdivosti Uživatelem poskytnutých údajů, může jeho Uživatelský účet zablokovat, a to až do okamžiku, kdy bude taková pochybnost Uživatelem bezpochyby vyvrácena.

III.3 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost o Přístupových údajích a nesdělit třetí osobě Přístupové údaje a současně bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele.

III.4 Poskytovatel je oprávněn Uživatelský účet zrušit v případě, kdy:

a) Uživatelský účet Uživatel po dobu delší než jeden kalendářní rok nevyužívá (k Účtu se prostřednictvím Uživatelského rozhraní nepřihlásí);
b) Uživatel nereaguje na výzvy Poskytovatele zasílané mu prostřednictvím Uživatelského rozhraní nebo e-mailové komunikace po dobu delší než 30 dnů;
c) Uživatel poruší některou ze svých povinností vyplývajících z těchto Podmínek nebo smlouvy uzavřené s Poskytovatelem.

III.5 Uživatel bere na vědomí, že Uživatelské rozhraní nemusí být s ohledem na nutnou údržbu softwarového a hardwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob nepřetržitě k dispozici.

IV. OBJEDNÁVKA SLUŽBY

IV.1 Rozsah Služeb poskytovaných Provozovatelem a ceny za tyto Služby v daném okamžiku jsou specifikovány na Portálu, přičemž Služby je možné objednat v podobě předplatného za následující ceny:

500 Kč za 1 týden
1 500 Kč za 1 měsíc
4 000 Kč za 3 měsíce

IV.2 Nabídka Služeb a ceny za tyto Služby zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou umístěny a zobrazeny na Portálu. Ceny Služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

IV.3 Objednání Služby je realizováno prostřednictvím PAYU.

IV.4 Poskytovatel bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky její obdržení Uživateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu či v objednávce. Poskytovatel je oprávněn požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky telefonicky nebo písemně. Uživatel není oprávněn takový požadavek Poskytovatele odmítnout.

IV.5 Poskytovatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s Uživateli, resp. zájemci, kteří již dříve podstatným způsobem nebo opakovaně porušovali smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Poskytovatelem nebo tyto Podmínky.

IV.6 Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy si hradí Uživatel sám. IV.7 Před odesláním objednávky bude Uživateli umožněno zkontrolovat a změnit zadané údaje. IV.8 Uživatel bude informován o nejkratší době, po kterou bude smlouva strany zavazovat, pokud se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění a také o údaji o ceně za měsíc, pokud je tato cena neměnná v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění.

IV.9 Poskytovatel upozorní Uživatele, pokud cena uvedená u služby již není aktuální. Pokud Uživatel nesouhlasí se zvýšením ceny, Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

V. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI POSKYTOVATELE

V.1 Uživatel objednávkou Služeb bere na vědomí, že informace v nich obsažené mají charakter informativní a jejich následné využití je pouze na vlastní odpovědnost Uživatele. Poskytovatel prohlašuje, že nenese odpovědnost za škody a následky způsobené využitím informací obsažených ve Službě. Poskytovatel negarantuje žádné výnosy na základě využití Služeb. Využití Služeb Poskytovatele je na svobodné vůli a vlastní odpovědnosti Uživatele. Poskytovatel negarantuje žádnou míru úplnosti nebo správnosti poskytovaných informací. Uživatel toto vyloučení odpovědnosti Poskytovatele bere na vědomí a souhlasí s ním.

V.2 Poskytovatel nenese odpovědnost za projevy Uživatelů na Portálu, vyhrazuje si však právo tyto projevy odstraňovat, odporují-li dobrým mravům nebo právnímu řádu ČR.

V.3 Je-li na Portálu umístěn odkaz na jiné webové stránky, nenese Poskytovatel odpovědnost za obsah na těchto stránkách. Odkazy na jiné stránky jsou pouze možností pro Uživatele tyto dokazy sledovat, či nikoli, a toto posouzení je pouze na Uživateli.

V.4 Poskytovatel poskytuje Služby pro Uživatele na území České republiky s předpokladem jejich využití v České republice. Využití Služeb mimo Českou republiku je na vlastní odpovědnost Uživatele a Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou protiprávnost takového jednání.

VI. ODPOVĚDNOST UŽIVATELE A SMLUVNÍ POKUTA

VI.1 Informace poskytnuté ve Službách jsou určeny výhradně pro osobu Uživatele, jež si Službu objednal a zaplatil. Uživatel není oprávněn takto poskytnuté informace dále šířit a poskytovat třetím osobám, zejména ne za jejich komerčním využitím.

VI.2 Pro případ porušení povinnosti Uživatele uvedené v bodě 6.1. těchto podmínek se sjednává smluvní pokuta ve výši (bude doplněno) Kč.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

VII.1 Předplatné Služeb uhradí Uživatel bude doplněno.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

VIII.1 Nejedná-li se o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má Uživatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být Poskytovateli prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy, a to na adresu Poskytovatele. Pokud Uživatel odstoupí od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování Služeb, a Poskytovatel již s plněním na základě výslovné žádosti Uživatele započal s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení, uhradí Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

VIII.2 Poskytovatel vrátí Uživateli všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je Uživatel poskytl.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

IX.1 Uživatel souhlasí se zpracováním a shromažďováním následujících osobních údajů:

a) jméno a příjmení,
b) adresa bydliště,
c) adresa elektronické pošty,
d) telefonní číslo,
e) IP adresa.

(dále společně vše rovněž jen jako „Osobní údaje“) a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Poskytovatelem.

IX.2 Poskytovatel prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00052094 / 001.

IX.3 Zpracováním osobních údajů Uživatele může Poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje Uživatele nebudou Poskytovatelem bez předchozího souhlasu Uživatele předávány třetím osobám.

IX.4 Uživatel bere na vědomí, že má právo přístupu k Osobním údajům, jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 11 a § 21 dle zákona o ochraně osobních údajů.

IX.5 Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

IX.6 Uživatel výslovně souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu Uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatelem na elektronickou adresu Uživatele.

X. DORUČOVÁNÍ

X.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Uživateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XI.1 Ustanovení ve smlouvě mají v případě rozporu s těmito Podmínkami přednost.

XI.2 Ustanovení těchto Podmínek tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené dle těchto Podmínek. Tyto Podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu využít služby Poskytovatele, jedná při uzavírání smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti.

XI.3 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi upravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

XI.4 Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. O této změně či doplnění informuje Uživatele.

XI.5 Je-li některé ustanovení těchto podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo nečinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy i obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

XI.6 Uživatelé se mohou na Poskytovatele se svými podněty obracet prostřednictvím (bude doplněno).

XI.7 Smlouvy včetně těchto podmínek jsou Poskytovatelem archivovány a nejsou veřejně přístupné. Ustanovení těchto podmínek jsou nedílnou součástí smluv uzavíraných mezi Uživatelem a Poskytovatelem. Smlouva a tyto podmínky jsou vyhotoveny v Českém jazyce.

XI.8 Smlouvu lze uzavřít v Českém jazyce.

XI.9 Tyto obchodní podmínky jsou uveřejněny na webové stránce Poskytovatele a je tak umožněno jejich opětovné zobrazení i archivace každému.

XI.10 Pokud vztah související s užitím Portálu nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Uživatel odpovídá za dodržování zákonů země, jejímž je občanem, případně i dalších právních řádů, které se na něj vztahují.

XI.11 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15.5.2014.